terug

Voorwaarden lidmaatschap en juridische bijstand

Voorwaarden lidmaatschap en juridische bijstand

VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

Artikel 1 Aanvang

Het lidmaatschap start op de datum van inschrijving. Op het lidmaatschap zijn de statuten, de reglementen en deze voorwaarden van toepassing. 

Persoonlijke gegevens worden bij de aanmelding correct en volledig vermeld. Wijzigingen kunnen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de Kunstenbond. Mogelijk nadelige gevolgen van onvolledig of onjuist verstrekte gegevens komen voor rekening van het lid.
 

Artikel 2 Lidmaatschap en contributie

Er zijn 4 soorten lidmaatschappen:

 1. Volledig lidmaatschap
 2. Basis lidmaatschap
 3. Student lidmaatschap
 4. Vriend

De hoogte van de contributie verschilt per lidmaatschapsvorm en wordt vastgesteld door het bestuur van de Kunstenbond. 

Het soort lidmaatschap kan eenmaal per 12 maanden worden gewijzigd naar een lidmaatschap met een lagere contributie. Wijziging van het soort lidmaatschap naar een lidmaatschap met een hogere contributie is altijd toegestaan.
 

Artikel 3 Beëindiging

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door opzegging door het lid per brief of per e-mail. Opzegging kan na minimaal 1 jaar lidmaatschap en alleen tegen het einde van een kalendermaand. De opzegtermijn bedraagt twee maanden.
 2. Bij overlijden van het lid, tenzij de partner het lidmaatschap wenst voort te zetten.
 3. Door overschrijving naar een andere FNV Bond.
 4. Door ontzetting. Een nieuw lidmaatschap kan hierna niet worden aangegaan.VOORWAARDEN JURIDISCHE BIJSTAND

Artikel 4 Juridische bijstand

De Kunstenbond biedt haar leden juridische bijstand op het gebied van:

 • werk en inkomen (arbeids- en ambtenarenrecht en overeenkomsten van opdracht);
 • sociale zekerheid (voor zover het voortvloeit uit eerder verrichte arbeid);
 • intellectueel eigendomsrecht (beperkt tot het auteursrecht, het naburig recht en het handelsnaamrecht);
 • contractenrecht;
 • incassozaken;
 • huurrecht voor ateliers en kantoren (7:230a-bedrijfsruimte);
 • algemeen advies over het merkenrecht.

Voor alle rechtsgebieden geldt dat de juridische bijstand is beperkt tot kwesties die voortvloeien uit het beroep en/of de arbeid van het lid. Het een en ander ter bepaling door de Kunstenbond.

Onder juridische bijstand wordt verstaan: het geven van juridische informatie en juridisch advies, begeleiding en bemiddeling en het optreden namens het lid in en buiten een gerechtelijke procedure. Contractonderhandelingen waarbij een lid wordt vertegenwoordigd door een jurist of advocaat van of namens de Kunstenbond vallen niet onder de juridische bijstand. 

De Kunstenbond stelt zich als doel de belangen van haar leden met zorg te behartigen. Er is sprake van een inspanningsverplichting.
 

Artikel 5 Omvang

Het recht op juridische bijstand is vastgesteld op:

 1. Volledig lidmaatschap: 25 uur juridische bijstand per jaar, waarbij geldt dat per kwestie waarvoor juridische bijstand wordt gevraagd maximaal 25 uur wordt besteed. Bij kwesties die voor of tijdens de eerste 3 maanden van het lidmaatschap zijn ontstaan, bestaat voor die kwestie recht op juridische bijstand voor maximaal 3 uur.

 2. Basis lidmaatschap: 3 uur juridische bijstand per jaar, waarbij geldt dat per kwestie waarvoor juridische bijstand wordt gevraagd maximaal 3 uur wordt besteed. Bij kwesties die voor of tijdens de eerste 3 maanden van het lidmaatschap zijn ontstaan, bestaat voor die kwestie recht op juridische bijstand voor maximaal 1 uur.

 3. Student lidmaatschap: 1 uur juridische bijstand per jaar.

 4. Vriend: geen juridische bijstand. 

In het eerste kalenderjaar van het lidmaatschap wordt het recht op juridische bijstand naar rato vastgesteld.

Het aantal uren per jaar betreft een maximum. Ongebruikte uren worden niet meegenomen naar het volgende jaar.

Overschrijding van het maximum aantal uren
Wordt het aantal uren overschreden, dan wordt verdere juridische bijstand verleend tegen betaling van een gereduceerd uurtarief (zie artikel 9). 

Ontstaansmoment van een kwestie
Een kwestie wordt geacht te zijn ontstaan op de datum waarop voor het lid duidelijk is, of redelijkerwijs duidelijk had kunnen zijn, dat zich een vraag zou voordoen dan wel dat een probleem zou ontstaan of bestaan waarvoor juridische bijstand nodig is of zou kunnen zijn. 

Rechten bij wijziging lidmaatschap
Bij wijziging van een basis lidmaatschap naar een volledig lidmaatschap geldt voor kwesties die voor of tijdens de eerste 3 maanden van het nieuwe lidmaatschap zijn ontstaan recht op juridische bijstand zoals bepaald in artikel 5 sub b. 

Bij een wijziging van een volledig lidmaatschap naar een basis lidmaatschap gelden de rechten die behoren bij het basis lidmaatschap per ingangsdatum van de wijziging. 


Artikel 6 Door wie

De juridische bijstand wordt verleend door een jurist of advocaat van de Kunstenbond of door een externe rechtshulpverlener. De Kunstenbond bepaalt wie de juridische bijstand verleent. Het lid heeft geen vrije keuze.
 

Artikel 7 Voorwaarden voor het in aanmerking komen voor juridische bijstand

Juridische bijstand wordt uitsluitend verleend:

 1. aan natuurlijke personen die lid zijn van de Kunstenbond. Hieronder valt ook een eenmanszaak;
 2. aan een vennootschap onder firma (VOF) of ander samenwerkingsverband als allen lid zijn van de Kunstenbond;
 3. in zaken waarin het Nederlandse recht van toepassing is;
 4. in Nederland, waarbij geldt dat (weder)partij(en) ook in Nederland gevestigd en/of woonachtig is (zijn);
 5. als voor het geschil niet eerder juridische bijstand is verleend of gevraagd.
   

Artikel 8 Spelregels

Voor juridische bijstand gelden de volgende regels:

 1. voor geschillen met een hoofdsom van maximaal € 350,- netto (voor loon uit dienstverband en uitkeringen) of maximaal € 350,- exclusief btw, zonder rente en andere bijkomende kosten, wordt uitsluitend juridisch advies verleend;
 2. juridische bijstand wordt pas verleend als een lid zelf, al dan niet in overleg met de Kunstenbond, alle redelijkerwijs van hem te vergen stappen heeft ondernomen om het geschil op te lossen;
 3. alle van belang zijnde informatie en gegevens worden tijdig en op een duidelijke en overzichtelijke wijze aan de Kunstenbond verstrekt;
 4. het lid is beschikbaar voor (telefonisch) overleg;
 5. als de Kunstenbond een lid vertegenwoordigt, onthoudt het lid, dan wel een vertegenwoordiger, zich van contact met de wederpartij;
 6. op het moment dat juridische bijstand wordt gevraagd, zijn de feiten die aan het geschil ten grondslag liggen niet ouder dan één jaar;
 7. juridische bijstand wordt beperkt tot het geven van juridisch advies als de kans op succes gering wordt geacht, de rechtmatigheid niet valt in te zien, de vraag onevenredig is ten opzichte van de inspanning die moet worden gepleegd en het te dienen belang of de kwestie indruist tegen de kernwaarden van de Kunstenbond. Een en ander ter beoordeling van de Kunstenbond.
   

Artikel 9 Kosten

De kosten van juridische bijstand komen voor rekening van de Kunstenbond op de in deze voorwaarden bepaalde wijze en omvang.   

Noodzakelijke externe kosten
De voor de juridische bijstand noodzakelijke externe kosten komen voor rekening van het lid en worden dan ook uitsluitend met diens instemming gemaakt. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kosten zoals het griffierecht dat moet worden betaald voor het voeren van een gerechtelijke procedure, de kosten van de deurwaarder, mediationkosten, de kosten voor het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van feiten en de kosten van ingeschakelde deskundigen en getuigen. 

Proceskostenveroordeling
In een gerechtelijke procedure wordt door een rechter doorgaans een proceskostenveroordeling uitgesproken. Een veroordeling tot het betalen van proceskosten aan de wederpartij komt voor rekening van het lid. Een veroordeling tot het ontvangen van proceskosten van de wederpartij komt toe aan de Kunstenbond, voor zover deze niet volgens de artikelen 5 en 9 aan het lid in rekening zijn gebracht. 

Andere kosten
Het lid is verplicht de kosten van juridische bijstand aan de Kunstenbond te vergoeden als het lid deze kosten kan (laten) verhalen op de wederpartij of op een derde. Als een wederpartij deze kosten rechtstreeks aan het lid vergoedt, betaalt het lid de vergoeding door aan de Kunstenbond. 

Bijdrage aan de kosten voor juridische bijstand
De bijdrage aan de kosten voor juridische bijstand is als volgt:

 1. Bij een volledig lidmaatschap geldt na de grens van 25 uur een uurtarief van € 75,- exclusief btw. Voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht geldt na deze grens een uurtarief van
  € 125,- exclusief btw.
 2. Bij een basis lidmaatschap geldt na de grens van 3 uur een uurtarief van € 90,- exclusief btw. Voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht geldt na deze grens een uurtarief van
  € 145,- exclusief btw.
 3. Bij een student lidmaatschap geldt na de grens van 1 uur een uurtarief van € 90,- exclusief btw. Voor zaken op het gebied van intellectueel eigendomsrecht geldt na deze grens een uurtarief van € 145,- exclusief btw.


Artikel 10 Betaling

De Kunstenbond stuurt een factuur (inclusief btw) met een overzicht van de in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten. De betalingstermijn is veertien dagen, zonder recht op verrekening en/of opschorting. 

Voorschot
De Kunstenbond heeft het recht voorafgaand aan de te verrichten werkzaamheden een voorschot in rekening te brengen in verband met de te verrichten werkzaamheden en de te maken kosten. De Kunstenbond bepaalt het voorschotbedrag. 

Betalingsachterstand
Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen voor de werkzaamheden en kosten en/of voorschotfacturen is de Kunstenbond bevoegd om alle te verrichten werkzaamheden op te schorten en zo nodig te beëindigen, zonder dat het lid aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

Na overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is het lid in verzuim en een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand wordt gerekend. Hierbij geldt dat alle betalingsverplichtingen, ongeacht of de Kunstenbond deze reeds heeft gefactureerd, direct opeisbaar zijn. Daarnaast kan de Kunstenbond aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 125,- per factuur. Betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.


Artikel 11 Beperkingen

Het bestuur van de Kunstenbond is bevoegd de aanspraken op juridische bijstand te beperken als een lid een onevenredig groot beroep doet op de Kunstenbond. Daarvan is in ieder geval sprake als een lid meer dan vier keer per jaar aanspraak maakt op juridische bijstand.

Geen juridische bijstand wordt verleend:

 1. als het lid zijn verplichtingen uit deze voorwaarden niet nakomt;
 2. als het lid de contributie niet tijdig voldoet;
 3. als het lid zijn zaak niet tijdig aanmeldt, correspondentie onbeantwoord laat of anderszins niet op verzoeken van de Kunstbond reageert;
 4. als een lid zonder voorafgaande toestemming van de Kunstenbond een andere rechtshulpverlener inschakelt;
 5. als de juridische bijstand betrekking heeft op een kwestie die niet binnen een redelijke termijn kan worden afgewikkeld en/of als een wederpartij voorzienbaar geen verhaal biedt en een vrijwel eindeloos incassotraject moet worden ingezet;
 6. als de juridische kwestie het gevolg is van opzet, schuld of bewuste roekeloosheid van het lid;
 7. in geschillen tussen vennoten of de leden van een samenwerkingsverband onderling waarbij allen lid van de Kunstenbond zijn;
 8. in geschillen die zijn gebaseerd op persoonlijke aansprakelijkheid, voortkomend uit de functie van bestuurder van een rechtspersoon of lid van een VOF, CV, maatschap of ander samenwerkingsverband;
 9. als het lid zich tegenover de Kunstenbond, een ingeschakelde rechtshulpverlener en/of de wederpartij zodanig onheus gedraagt, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de juridische bijstand wordt verleend of voortgezet.

Als één van deze omstandigheden zich voordoet, heeft de Kunstenbond het recht om de juridische bijstand met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te staken. 

Als blijkt dat het lid in strijd met de wet of deze voorwaarden heeft gehandeld en/of juridische bijstand heeft gevraagd en gekregen terwijl niet alle van belang zijnde informatie of onjuiste informatie is verstrekt, worden alle door de Kunstenbond gemaakte kosten van de juridische bijstand op het lid verhaald.


Artikel 12 Hardheidsclausule

Het bestuur van de Kunstenbond is bevoegd om in bijzondere gevallen ten gunste van het lid af te wijken van deze voorwaarden. Uitgangspunt daarbij is telkens dat de Kunstenbond beperkte financiële middelen heeft die zoveel als mogelijk ten gunste dienen te komen van alle leden gezamenlijk. 


Artikel 13 Aansprakelijkheid

In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Kunstenbond voor schade door of in verband met de juridische bijstand beperkt tot het bedrag dat door de (beroeps-)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De Kunstenbond is niet aansprakelijk voor door de Kunstenbond in het kader van de juridische bijstand ingeschakelde derden.


Artikel 14 Klachten

Met een klacht kan het lid als eerste terecht bij degene die het dossier heeft behandeld. Komen partijen er samen niet uit, dan kan een gemotiveerde klacht worden ingediend bij de klachtenfunctionaris die de klacht onderzoekt en afhandelt volgens de Klachtenregeling Kunstenbond Juridische Zaken, die van toepassing is op de dienstverlening. Deze klachtenregeling wordt op verzoek verstrekt. 


Artikel 15 Toepasselijkheid

Leden van de Kunstenbond zijn door het lidmaatschap van deze vereniging individueel gebonden aan deze voorwaarden. De Kunstenbond heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.