Contract overzicht
Checklist artiestencontract tool
Checklist artiestencontract
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.

Sta je op het punt een artiestencontract te tekenen, maar weet je niet of het contract deugt? Weet wanneer je het contract niet (zonder meer) moet tekenen, wat er in ieder geval goed geregeld moet zijn en over welke onderdelen je nog verder kunt onderhandelen.


Eerst wat meer over het artiestencontract

In een artiestencontract (vaak ook platencontract genoemd) leg je afspraken vast over de samenwerking tussen een artiest en een platenlabel. Je spreekt af dat het platenlabel de productie en verkoop van de muziek betaalt en organiseert. Denk aan de opnamen, de distributie en de promotie en marketing van de muziek en de artiest.


Ook biedt het platenlabel vaak hulp bij de ontwikkeling van de muziek. In ruil hiervoor krijgt het platenlabel de rechten op de uitvoeringen. Deze rechten liggen automatisch bij de artiest. Overdracht moet schriftelijk en vindt in het artiestencontract plaats. Het platenlabel wordt dus eigenaar van de opname (de master) en gaat deze verveelvoudigen en exploiteren. De artiest ontvangt een percentage van de verkoopprijs: royalty’s.


In het artiestencontract staan de voorwaarden waaronder de exploitatie plaatsvindt. Meestal is sprake van een exclusiviteit. In veel gevallen worden de kosten door het platenlabel betaald en terugverdiend met de verkoop van de muziek. Van belang is de duur van de contract en uiteraard ook de vergoeding die je ontvangt. Staar je niet blind op de hoogte van de royalty’s, maar let er vooral op waarover de royalty’s worden betaald en of er aftrekposten (deducties) zijn. Let ook op eventuele verrekeningen en op welk moment de betaling begint. Het is gebruikelijk dat de royalty hoger wordt bij een stijgende verkoop, de sliding scale.


Is sprake van een contract waarbij het label meer wil dan alleen het recht om de opname te maken en te exploiteren: zie Check je 360 graden contract.


Tip

Sena is de rechtenorganisatie die de vergoedingen regelt voor het gebruik van de muziek van uitvoerende artiesten (en platenlabels). Meld je bij Sena aan, dan krijg je een vergoeding wanneer de muziek wordt gespeeld.

Checklist artiestencontract
Wat moet je niet tekenen?

 • De titelexclusiviteit is langer dan 5 jaar
 • Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en er is geen opzegtermijn
 • De duur van het contract is onduidelijk. Hiervan is ook sprake als is opgenomen dat het contract wordt verlengd als het voorschot aan het einde van de looptijd van het contract niet is ingelopen of terugverdiend
 • Er is geen opnamebudget afgesproken
 • Er is geen releaseverplichting opgenomen
 • Er is geen duidelijke vergoeding geregeld per exploitatievorm, waaronder een aparte vergoeding voor internetdistributie.
 • Het toepasselijke royaltypercentage is onduidelijk
 • Het is onduidelijk over welk bedrag de royalty’s worden berekend
 • Er is sprake van een onduidelijke kostenaftrek
 • Het is onduidelijk hoe en welke kosten er worden verrekend
 • Er worden pas royalty’s betaald als het platenlabel volledig uit de kosten is (dit is het recoupable maken van kosten: er worden pas royalty’s uitbetaalt als alle of een deel van de  kosten zijn terugverdiend)
 • De halvering van royalty’s bij radio en tv-promotie en/of verkoop in het buitenland is niet gelimiteerd tot de periode van de campagne tot 3 maanden daarna
 • Na 3 maanden vervalt het recht het platenlabel een factuur te sturen voor de royalty’s
 • Je doet afstand van je wettelijke vergoedingsrechten voor artiesten. Dat wil zeggen het deel voor de artiest dat wordt uitgekeerd door Sena en NORMA
 • Er staat geen auditbepaling in het contract (het recht om bijvoorbeeld 1 keer per jaar in de boekhouding van het platenlabel de juistheid te controleren van de royalty statements)
 • Er staat een verplichting in het contract om ook een uitgavecontract te tekenen
 • Er is sprake van een onbeperkt aantal opties om het contract voor een volgende opname te verlengen en/of additionele opties kunnen zonder wederzijdse toestemming aan het contract worden toegevoegd
 • Je bent verplicht om na afloop van het contract eerst met het platenlabel te onderhandelen over een nieuw contract (right of first refusal)
 • Je bent verplicht om na afloop van het contract elk ander nieuw contract voor te leggen aan het platenlabel, die kan beslissen dit aanbod te matchen door hetzelfde contract aan te gaan (matching right of matching offer)
 • De geheimhouding gaat zover dat legal counselling niet mogelijk is
Als deze bepalingen er in staan zit je goed:

 • Er is een signing fee afgesproken
 • De contractsduur is beperkt; er zijn geen opties van toepassing en het platenlabel heeft geen right of first refusal of matching right
 • Er is een duidelijk en gedetailleerd budget voor de opname en voor promotie en marketing
 • Er is een releaseverplichting vastgesteld
 • Er is een duidelijk verschil in royalty’s voor verschillende exploitatievormen
 • Er is sprake van een duidelijke vergoeding per exploitatievorm (of er is een vangnet artikel dat “overige exploitatievormen” regelt)
 • De royalty’s zijn duidelijk en er is een rekenvoorbeeld opgenomen
 • De artiest heeft inspraak in de te varen koers: ‘samen ondernemen’
 • De artiest heeft inspraak in creatieve beslissingen
 • Er is een plan van aanpak
 • Het mastereigendom is op enig moment onderhandelbaar, bijvoorbeeld als de investering van de artiest is terugverdiend
 • Er staat een duidelijke auditbepaling in het contract, ook voor de partijen die een (sub)licentie krijgen
 • Er is sprake van een beperkt aantal opties om het contract voor een volgende opname te verlengen, waarvan door het platenlabel tijdig moet worden aangegeven of hiervan gebruik wordt gemaakt. Additionele opties kunnen alleen met wederzijdse toestemming aan het contract worden toegevoegd.
 • Voor conflictsituaties is voorzien in de mogelijkheid van mediation
Wanneer en waarover moet je over onderhandelen?

 • Er is geen promotie- en marketingplan
 • Het is onduidelijk wanneer de royalty’s worden betaald
 • Het is onduidelijk hoe en aan wie de royalty’s worden betaald en of hiervoor een factuur nodig is
 • Er is geen rekenvoorbeeld van berekening van royalty’s bijgevoegd (vraag daar altijd om!)
 • Let op bij het afdragen van andere inkomsten, bijv. inkomsten uit live-optredens. Wie delen er mee?
Checklist artiestencontract
Premium
Voor dit product heb je een lidmaatschap nodig.